Okupatsioonikuriteod on Nõukogude võimu poolt korda saadetud  inimsusvastased kuriteod Eestis ja Balti riikides perioodidel 1940–1941  ja 1944 – 1991.

Vastavalt rahvusvahelisele definitsioonile on küüditamise ja teiste okupatsioonikuritegude näol tegemist genotsiidiga. Genotsiid (rahvatapp) on tegu, mille eesmärk on mingi rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise ühenduse osaline või täielik hävitamine. Genotsiidi eesmärk (kavatsetus) eristabki genotsiidi teistest inimsusvastastest kuritegudest.

Genotsiid võib toimuda vastava ühenduse liikmete tapmisena, kehavigastuste või vaimsete häirete tekitamisena, ebasobivate elutingimuste pealesurumisena, sündimuse takistamisena, küüditamisena või muul kujul.